Letno poročilo komisije za kakovost

Biti kakovosten, pomeni biti izjemen, na vseh ravneh in področjih delovanja, se vživljati v potrebe okolja, utrjevati zaupanje udeležencev izobraževanja kot tudi podjetij, ki k nam pošiljajo svoje zaposlene na izobraževanje. Kakovost izkazujemo z usklajevanjem različnih interesov in pogledov ter v nenehni skrbi za izboljšave, saj se zavedamo, da le kakovost v izobraževanju zagotavlja uporabnost znanja in zadovoljstvo udeležencev in učiteljev.

Vrednote, ki izhajajo iz naše vizije kakovosti izobraževanja, ki jih negujemo in razvijamo na naši šoli, so:

 • skrb za dobro počutje in socialno zrelost udeležencev izobraževanja, predavateljev ter delavcev šole,
 • skrb za strokovni in osebni razvoj udeležencev izobraževanja, predavateljev in delavcev šole,
 • dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na poštenosti, iskrenosti, spoštovanju, strpnosti in sprejemanju drugačnosti,
 • spodbujanje delavnosti, kritičnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti,
 • spoštovanje poklica, razvijanje poklicne pripadnosti,
 • aktivna komunikacija med predavatelji, delavci šole in udeleženci izobraževanja,
 • visoka strokovna usposobljenost predavateljev, spodbujanje fleksibilnosti in aktualizacije v podajanju znanja,
 • pripravljenost za sprejemanje in uresničevanje sprememb in novosti na strokovnem, pedagoškem in andragoškem področju.

V šolskem letu 2014/15 smo oblikovali skupino za kakovost za obdobje 2 šolskih let, ki jo sestavljajo:
1. Domen Mihelič, organizator izobraževanja odraslih,
2. Anton Mesić, dipi. ing.  in
3. Klemen Grašič, mag.znanosti

V skupini za kakovost smo se odločili, da bomo:

 • presojali kakovost svojega delovanja,
 • oblikovali vedno nove vizije, poslanstva in vrednote,
 • ves čas spremljali in presojali našo kakovost,
 • oblikovali standarde kakovosti,
 • ob koncu vsakega šolskega leta presodili naše dosežke in
 • določili ukrepe, ki jih bomo izpeljali na podlagi pridobljenih ocen.

Skupina za kakovost se je tudi odločila, da bo proučila 6 kazalnikov kakovosti, za katere smo si že postavili standarde kakovosti:

 • 1. kazalnik: UČBENIKI IN DRUGO UČNO GRADIVO
  Standard kakovosti: Za vse javno veljavne programe imamo za vsak predmet pripravljeno ustrezno, kakovostno in sodobno zasnovano učno gradivo, ki je prilagojeno udeležencem izrednega izobraževanja in je primerno tudi za samostojno učenje.
 • 2. kazalnik: MOTIVIRANOST PROFESORJEV ZA DELO V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
  Standard kakovosti: Izvajamo stimulativno politiko, s katero spodbujamo učitelje za pripravo in posodabljanje učnega gradiva, za pripravo na andragoško delo in aktivno sodelovanje s šolo.
 • 3. kazalnik: INFORMIRANJE
  Standard kakovosti: Zagotavljamo in izvajamo različne načine komunikacije med organizatorji izobraževanja, predavatelji in udeleženci izobraževanja z možnostjo neposrednih pogovorov, konzultacij, posredovanjem informacij telefonsko, na oglasnih deskah, spletnih straneh in na informacijski točki.
 • 4. kazalnik: PRIMERJAVA KAZALCEV ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV
  Standard kakovosti: Redno letno preverjamo in presojamo zadovoljstvo udeležencev izobraževanja.
 • 5. kazalnik: OBSEG UR ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVANJA
  Standard kakovosti: Na naši šoli zagotavljamo obseg ur organiziranega izobraževanja, ki ustreza potrebam udeležencev izobraževanja.
 • 6. kazalnik: PREHODNOST V NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE
  Standard kakovosti: Udeleženci izobraževanja, ki se izobražujejo na naši šoli, se po zaključku izobraževanja brez težav odločajo za nadaljevanje šolanja na naši šoli za pridobitev izobrazbe na višji stopnji.

Na Zavodu za izobraževanje odraslih Radovljica, kakovosti izobraževanja ves čas posvečamo veliko pozornost. Odraz skrbnega dela v korist razvoja kakovosti izobraževanja na naši šoli je prav gotovo

Izjava o kakovosti Zavoda za izobraževanje odraslih Radovljica

s katero udeležencem izobraževanja, predavateljem, sodelavcem in drugim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

 • Udeležencem zagotavljamo kakovostna in sodobno zasnovana učna gradiva za vse predmete v vseh programih, ki jih izvajamo.
 • Načrtno skrbimo za strokovno izpopolnjevanje vseh zaposlenih in zunanjih sodelavcev. Zato so predavanja naših profesorjev pestra in nazorna in tako še bolj krepijo motivacijo za učenje.
 • Skrbimo za ažurnost informacij in sprotno obveščanje na oglasni deski in po spletni pošti. Udeležencem nudimo kakovostne in raznolike oblike komuniciranja s profesorji.
 • Vsakemu odraslemu kandidatu na njegovo željo nudimo svetovanje pri odločitvi za izobraževanje, izdelavo njegovega osebnega načrta ter pomoč pri učenju.
 • Vsakega udeleženca izobraževanja spremljamo na njegovi začrtani izobraževalni poti in načrtno skrbimo, da uspešno napreduje in zaključi izobraževanje.
 • Med izobraževanjem ugotavljamo učne težave udeležencev in jih seznanimo z možnostmi svetovanja ter organiziramo individualno svetovanje za udeležence izobraževanja ali pa svetovanje v skupini.
 • Metode poučevanja prilagajamo konkretnim vsebinam, pri čemer se nam zdi najpomembneje, da udeležencem omogočimo aktivno sodelovanje v učnem procesu in preizkušanje njihovega novo usvojenega znanja v praksi.
 • Neprenehoma skrbimo za zadovoljstvo udeležencev izobraževanja z našimi izobraževalnimi storitvami.
 • Pri organizaciji izobraževanja upoštevamo želje udeležencev ter izvedbo v kar največji možni meri prilagajamo njihovim željam, možnostim in potrebam.
 • Pri preverjanju znanja uporabljamo raznovrstne načine in metode, s pomočjo katerih udeleženci lahko kar najbolje pokažejo svoje znanje.
 • Uvajamo vedno nove mehanizme za spodbujanje in ohranjanje pozitivne motivacije udeležencev izobraževanja.

Izjavo o kakovosti je sprejela komisija za kakovost na Zavodu za izobraževanje odraslih Radovljica dne 19.6.2008, ponovno pa so jo potrdili 4.9.2014